Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

555.png

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

С. ТОПОЛЧАНЕ

 

Програмната система на ПГ към ОУ,, СВ.Паисий Хилендарски ‘‘ е концепция за реализиране на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, която определя принципите, подходите, методите и организационните форми на педагогическото взаимодействие в детската градина. Тя предлага педагогическа технология за реализиране целите на предучилищното образование, обезпечена с методическо ръководство за учителя, материали и книжки за децата.

ОУ ,,СВ.Паисий Хилендарски ‘‘  с.Тополчане осъществява предучилищно образование, осигуряващо възпитание, социализиране и обучение на децата до постъпването им в първи клас.

Към „ОУ Св.Паисий Хилендарски“ с. Тополчане са сформирани 7 подготвителни  групи-  три подготвителни групи 5 годишни деца, три подготвителни групи 6 годишни деца и една смесена група на територията на с. Калояново. Децата, посещаващи подготвителни групи към ОУ „СВ. Паисий Хилендарски“с. Тополчане са с ромски произход и при постъпването си не владеят български език.

 

 

ЦЕЛИ:

1.     Създаване на условия за качествено предучилищно образование и подготовка на детето за училище -  социална, познавателна, специална;

2.     Прилагане на образователни модели, съобразно европейските ключови компетенции и целите на стратегията на училището за подобряване на образователните постижения на децата.

3.     Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие и съпричастност както кън националните, така и към глобалните проблеми на човечеството.

 

ПРИНЦИПИ:

1.     Публичност и прозрачност;

2.     Традиции и иновации;

3.     Системност и успеваемост;

4.     Интегриране;

5.     Прагматизъм;

6.     Интелектуализация.

ФИЛОСОФИЯ:

1.     Щастливо детство;

2.     Цялостно развитие на детето;

3.     Играта- ключова дейност;

4.     Утвърждаване на националната идентичност.

 

ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА:

1.     Равен достъп до качествено образование на всички деца;

2.     Качество на образователната услуга и продукт;

3.     Измеримост/стандартизация;

4.     Интегриране- естествени интегративни връзки между образователните направления, интегриране на ресурси, възможност за интегриране на човешкия ресурс – работа в екип.

5.     Интерактивни педагогически технологии за игрово-познавателното пространство в предучилищната институция като основа за бъдещо продължаващо обучение и индивидуален прогрес – универсалност на играта в процеса на педагогическото взаимодействие;

6.     Екологосъобразна социализация;

7.     Личностно ориентиран процес – детето активен субект – съхранявайки идентичността и уникалността на детската личност при максимално разгръщане потенциала й и готовност за началната училищна степен, възпитавайки я в емпатия в мултикултурна среда в глобализиращия се свят, учителят – ментор.

8.     Интегриране на предучилищната и начална училищна степен – преход от една образователна степен в друга със съдействието на квалифицирани педагози като значим компонент от организираната развиваща среда в детската градина, а в последствие – адаптивност от ситуация към предметната система;

9.     Развиваща – удовлетворяваща потребностите и очакваните резултати на потребителите на образователната услуга – деца, учители, родители, общност;

10. Креативност – възможност за избор или изграждане на образователни технологии от педагога, вземане на информирани професионални решения от педагога;

11. Среда, предпоставяща креативно мислене и креативност на детската личност;

12. Правата на детето;

13. Модели за работа с родителска общност;

14. Дигитална компетентност – ИКТ в педагогическото взаимодействие, проекти, презентиране.

 

 

 

I.                   ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

1.     Подходи на педагогическо взаимодействие:

Хуманно-личностен подход:

Личния опит е в основата на субективния опит- детската градина осъзнава и систематизира стихийния опит на детето;

Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на словесните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники;

Придобиване на културни компетенции чрез водещата игрова дейност;

Осигуряване на самоактуализацията на индивидуалността – стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност.

Рефлексивен и ценностно- ориентиран подход:

Развитие на самооценка, самоконтрол – саморегулация при решаване на игрови, практически и познавателни задачи;

Интегриране на всички процеси на взаимодействие, които развиват детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и компетенции.

Комуникативно – експресивен и креативен подход:

Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и проекти;

Подпомага се индивидуалната експресивност на детето;

Акцентира се върху креативните прояви в играта, познанието, общуването;

Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за работа с другите – в диади, малки групи и в екип.

Ситуационен подход.

Комплексен подход.

 

2.     Форми на педагогическо взаимодействие – основни и допълнителни:

Основна форма – Педагогическа ситуация

Педагогическата ситуация /задължителна регламентирана  - обучаваща, игрово познавателна и практическа и задължителна нерегламентирана – игрово – познавателна и практическа/ като основна форма на педагогическо взаимодействие се организира по всички образователни направления:

-         Български език и литература;

-         Математика;

-         Околен свят;

-         Изобразително изкуство;

-         Музика;

-         Конструиране и технологии;

-         Физическа култура.

Допълнителни форми -  Те са организирани съобразно интересите и потребностите на децата за периода на учебното време и включват: утринна гимнастика, спортни празници и игри, празници и развлечения, отбелязване на рождени дни, организиране на изложби, изготвяне на тематични табла.

 

 

 

II.                 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – С. ТОПОЛЧАНЕ:

Брой на педагогическите ситуации  и образователните направления, по които те ще се провеждат:

Образователно направление

Трета група

Четвърта група

Български език и литература

2

3

Математика

2

3

Околен свят

2

2

Изобразително изкуство

2

2

Музика

2

2

Конструиране и технологии

2

2

Физическа култура

3

3

Общ брой

15+2 /БЕЛ/

17+2 /БЕЛ/

 

По образователно направление БЕЛ се провеждат по 2 ситуации над минималният брой, регламентиран в Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, тъй като децата в подготвителни групи са с майчин език, различен от българския език.

 

Разпределение на основните и допълнителни форми за педагогическо взаимодействие в подготвителни групи към ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Тополчане:

форми

 

7:00 – 8:00

Дф

Прием на децата

8:00 – 8:15

Дф

Дейност по избор

8:15 – 8:30

ДФ

Утринно раздвижване

8:30 - 9:00

ПС

Първа ситуация

9:00 – 9:30 ДФ

Подготовка  за закуска и закуска

9:30 – 10:00

ПС

Втора ситуация

10:00– 10 :20

         ДФ

Игри

10:20-10:40 ПС

Трета ситуация

10:40 – 11:00

ДФ

Игри

11:00- 11:30

ПС

11:30- 12:00

ДФ

12:00- 13:00

ДФ

Четвърта ситуация

 

Творчески игри, наблюдения на открито, игри с правила

 

Изпращане на децата

 

Разпределението на основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в трета и четвърта подготвителни групи е примерно и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите и потребностите на децата.

 

 

 

 

 

 

 

III.              ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Методи за проследяване на постиженията по всички образователни направления: педагогическо наблюдение, разговор с децата, дискусия, беседа, игри, анализ на детско творчество.

                IV.МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Взаимодействие между участниците в предучилищното образование: учители – деца; учители – родители; между учителите; между децата; в екипа на училището; други участници в образователния процес (обществен съвет, РУО, община, културни институции).

Цели на съвместно сътрудничество между педагози от училището и родители:

1.     Повишаване доверието в образователната система;

2.     Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на децата;

3.     Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище;

4.     Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене;

5.     Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност;

6.     Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, както и всеки път когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо.